Dotkni sa dejín 2013

Snahou Trnka, n.o. je okrem iného aj edukačný rozvoj detí, sprístupniť im humanitné vedy v čo najprijateľnejšej miere. Projekt „Dotkni sa dejín“ prispeje v značnej miere k všeobecnému prehľadu dejín slabozrakým a nevidiacim deťom. Projekt je postavený tak, aby vyhovel aj väčšinovej skupine detí, ktoré získajú poučné fakty prostredníctvom zábavnej hry. Z dlhodobého hľadiska ide o kontinuálnu výučbu hendikepovaných detí, zabezpečenie potrebných materiálov na takúto formu výučby ako aj pedagogická príprava učiteľov v danej oblasti. Podľa zistených poznatkov z pilotnej časti seriálu „Bol raz jeden človek“, bude snahou Trnka, n.o. o ošetrenie a distribuovanie celého seriálu „Bol raz jeden človek“ s ambíciou prekročiť hranice Slovenska, keďže daný spôsob výučby nie je zatiaľ vo svete známy a využívaný.

Kvalitatívny cieľ:
 Všeobecné vzdelanie slabozrakých a nevidiacich detí spočíva v odbornej literatúre ako aj u väčšinovej skupiny. Avšak na daný hendikep nie je klasická výučba napríklad dejín tak efektívna ako u zdravých detí. Na lepšie prijatie faktov im chýba hmatateľná skúsenosť, ktorá má pre takto postihnuté deti väčší význam ako hovorené, poprípade prečítané slovo. Prostredníctvom hmatu si vie zapojiť k daným informáciám aj vizualizáciu, čo má väčší efekt na pamäť. Taktiež novodobý fenomén „škola hrou“ nesie so sebou pozitívne výsledky na ľahšie etablovanie sa dieťaťa do sociálneho systému ako hendikepovaných, tak aj zdravých detí. Ide o výskumnú činnosť zameranú na uľahčenie integrácie slabozrakých a nevidiacich do väčšinovej spoločnosti.

Kvantitatívny cieľ:
– distribúcia balíčkov (ošetrená pilotná časť seriálu a filmu audiokomentárom + tyflografické pomôcky + rekvizity) do internátnych škôl so slabozrakými a nevidiacimi deťmi
– ukážková hodina na internátnych školách so slabozrakými a nevidiacimi deťmi

Poskytnutá dotácia na pilotnú časť z Ministerstva kultúry SR:    10 000€

Ďakujeme!