Projekt Trnka

O projekte:

Projekt svojím zameraním, aktivitami a obsahom napĺňa ciele sociálnej inklúzie zdravotne postihnutých s užším zameraním na jednotlivcov so zrakovým postihnutím. Cieľom projektu je navrhnúť, vyvinúť a pilotne overiť cieľovou skupinou jednotlivcov so zrakovým postihnutím prístroj na nácvik čítania a písania reliéfno-bodového písma, prostredníctvom ktorého by sa jednotlivci s neskoršou stratou zraku edukovali v oblasti komunikačných kompetencií a zvyšovali si tak svoju čitateľskú a pisateľskú gramotnosť a tým sa zvýšili ich šance v rámci pracovného a spoločenského uplatnenia v zmysle ich sociálnej pracovnej inklúzie. TRNKA technologické auditívno-taktilné zariadenie na výučbu reliéfno-bodového písma pritom bude spĺňať konkrétne parametre, ktoré sú etablované v pedagogike zrakovo postihnutých a ktoré sú konsenzuálnym výsledkom viacerých výskumov v oblasti tyflografiky, tyflotechniky a tyfloinžinieringu za posledných 20 rokov. Prostredníctvom presne koordinovaných aktivít bude návrh, vývoj a otestovanie technologického zariadenia smerovať k sociálnej a pracovnej inklúzii jednotlivcov so zrakovým postihnutím a všetky aktivity budú sledovať primárne stanovený cieľ projektu.

Konektivita TRNKY pritom zaručí aj rozvoj komunikačných kompetencií a digitálnej gramotnosti jednotlivcov so zrakovým postihnutím, ktoré sú ich vysoko funkčnou devízou. Prostredníctvom technologického zariadenia dokážeme čiastočne saturovať potreby jednotlivcov so zrakovým postihnutím v rôznych oblastiach – v oblasti samostatnosti, sebestačnosti, v oblasti komunikácie, ale najmä v oblasti informačno – komunikačnej a v oblasti debarierizácie ich informačného deficitu.

TRNKA bude určené na výučbu a nácvik čítania a písania reliéfno-bodového písma pre nevidiacich. Zariadenie bude spĺňať hneď niekoľko funkcií:

  1. motivačnú funkciu – zariadenie bude auditívno- taktilného charakteru a pri využití synergetického efektu a multizmyslovom vnímaní bude zariadenie významným záujmovým a motivačným prostriedkom v posilňovaní komunikačných kompetencií zrakovo postihnutých prostredníctvom náhradných komunikačných foriem, najmä Braillovho písma; a vyplní tak medzeru medzi bežným mechanickým písacím strojom na Braillovo písmo a finančne náročnými digitálnymi a asistenčnými technológiami, ktoré si zrakovo postihnutí, ale ani vzdelávacie inštitúcie nemôžu zaobstarať najmä z ekonomických dôvodov.
  2. evaluačná funkciu – zariadenie bude plniť funkciu aj hodnotiacu, ktorá zaručí pre lektora spätnú väzbu od všetkých frekventantov s podporou špeciálne navrhnutého a vyvinutého softvéru (ďalej “SW”), ktorý okrem vyhodnocovania správnosti postupu bude zaznamenávať aj kvalitu, frekvenciu, rýchlosť nadobúdania nových poznatkov v oblasti nácviku Braillovho písma.
  3. komunikačnú funkciu – schopnosť dorozumievať sa rečou a písomnou formou, ako aj schopnosť získavať informácie z rôznych printových a elektronických zdrojov je vlastná len človeku. Komunikácia je základom sociálnej inklúzie každého človeka a je nevyhnutná pre posilnenie komunikačných kompetencií využiť všetky dostupné prostriedky, resp. podieľať sa na tvorbe nových, efektívnejších prostriedkov;
  4. voľnočasovú – TRNKU bude možné okrem cielenej a systematickej edukácie využívať aj v rámci voľnočasových akcií. Jednotlivec si bude môcť sám pre seba vybrať čas v rámci svojho voľného času a záujmovo si precvičovať základné zručnosti súbežne s riadeným procesom nácviku čítania a písania reliéfno-bodového písma.
  5. spoločenskú – spoločenské uplatnenie zrakovo postihnutých na základe ich systematickej podpory v rôznych oblastiach, vrátane edukačnej, komunikačnej, digitálnej a pod. Takto navrhnuté zariadenie môže byť po jeho úspešnom etablovaní do špeciálnopedagogickej praxe významným prvkom podporujúcim na jednej strane viaceré zručnosti a kompetencie samotných zrakovo postihnutých, a na strane druhej ich sociálnu inklúziu v kontexte ich pracovného a spoločenského uplatnenia sa a spoločenskej užitočnosti.

Zásadnou v rámci projektu sa javí otázka – prečo práve takéto zariadenie? Odpoveďou je GRAMOTNOSŤ A SOCIÁLNA ADAPTÁCIAA SOCIÁLNA INKLÚZIA jednotlivcov so zrakovým postihnutím, okrem toho, vývoj takéhoto zariadenia otvorí možnosti širokého výskumného overovania jednak samotného zariadenia, vrátane SW, ale aj overovania spracovanej metodiky v tomto projekte a jej použiteľnosti v špeciálno-pedagogickej praxi a zároveň aj v hľadaní vhodných nástrojov v oblasti pracovnej rehabilitácie jednotlivcov so zdravotným postihnutím.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalšie informácie o projekte nájde na stránke projekttrnka.trnka.biz